Wedstrijdreglement:

 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Het AJK Haarlemmermeer bestuur, de vrijwilligers en de medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige schade in welke vorm dan ook.
 • De deelnemer moet dit reglement ter kennis nemen en dient van het reglement op de hoogte te zijn.
 • Het niet voldoen van de tractor/truck aan het technisch reglement kan leiden tot uitsluiting van deelname of diskwalificatie.
 • Een deelnemer moet tenminste 16 jaar oud zijn en in bezit zijn van een geldig rijbewijs categorie T of een geldig rijbewijs categorie B afgegeven voor 1 juli 2015. De deelnemer dient dit te kunnen tonen aan de organisatie
 • De motor van een deelnemend voertuig mag alleen worden gestart als de bestuurder op de stoel zit. Pas als de motor geheel tot stilstand is gekomen mag de bestuurder zijn voertuig verlaten.
 • Het is alleen de bestuurder toegestaan zich op het voertuig te bevinden. Meerijden is op het gehele wedstrijd terrein verboden.
 • Het is de rijder of helper ten strengste verboden tijdens de wedstrijd onder invloed te zijn van drank of andere stimulerende middelen. Bij overtreding en/of constatering volgt onmiddellijk diskwalificatie voor de gehele wedstrijd dag.
 • Het is verboden te roken tijdens een trekpoging.
 • Alleen de bestuurder wordt op de baan toegelaten.
 • Bij sportklassen worden er 2 helpers toegestaan (1 aan het begin van de baan, 1 aan het einde van de baan). Tijdens de trekpoging dienen zij plaats te nemen aan de publieksafsluiting. Meelopen tijdens de trekpoging is niet toegestaan.
 • Een deelnemer wordt van deelname uitgesloten als deze zich onsportief gedraagt jegens de organisatie, een mede deelnemer, functionaris, vrijwilliger of toeschouwer.
 • Tijdens een trekpoging heeft niemand, behalve de baanfunctionarissen en de bestuurder van het voertuig, toegang tot de baan.
 • Als baan wordt beschouwd: de baan met aan alle zijden een ruimte van 10 meter breed.
 • Wanneer de rode vlag wordt gegeven door een van de vlaggers dient de deelnemer onmiddellijk te stoppen. Bij overtreding volgt diskwalificatie voor de gemaakte trek.
 • De startvolgorde wordt door loting bepaald door de organisator.
 • Iedere deelnemer dient binnen 2 minuten, nadat de sleepwagen gereed staat, zijn trekpoging te beginnen.
 • De tractoren moeten met een strak getrokken ketting aan hun trekpoging beginnen. Rukken is niet toegestaan, ook niet tijdens de trekpoging.
 • Onder een trekpoging wordt verstaan het verplaatsen van de sleepwagen over een meetbare afstand.
 • Er wordt per klasse op volgorde van start nummer gestart. Houd hier rekening mee met opstellen voor de weegbrug om de doorstroming te verbeteren.
 • Een deelnemer mag pas aan zijn trekpoging beginnen als de begin en eind vlagger een groene vlag geven.
 • Als enig deel van de tractor tijdens de trekpoging buiten de baan raakt wordt de deelnemer afgevlagd en volgt diskwalificatie voor de gemaakte trekpoging. Als na afloop van de trekpoging uit de sporen blijkt dat een tractor buiten de baan is geweest zonder dat de rode vlag is gegeven wordt alsnog tot diskwalificatie over gegaan. Enig deel van de tractor op of buiten de kalklijn of de denkbeeldige lijn tussen de pionnen word aangemerkt als zijnde buiten de baan.
 • Iedere deelnemer dient op eigen kracht voor de sleepwagen te komen en na de trekpoging op eigen kracht de baan te verlaten. Het rijden op het gehele wedstrijdterrein dient stapvoets te geschieden. Bij overtreding volgt uitsluiting van deelname.
 • Een sleepstart maken is niet toegestaan.
 • Overmatig verlies van vloeistof is niet toegestaan, tenzij dit het gevolg is van materiaalbreuk. Overmatig verlies van vloeistof wordt gedefinieerd als: een constante stroom vloeistof op de baan of een plas groter dan 20 cm doorsnede.
 • Verlies van olie/brandstof/koelvloeistof etc. op het gehele wedstrijdterrein is verboden. Bij een eventuele olielekkage dient de vervuilde grond terstond secuur opgeruimd te worden.
 • De deelnemers in een gewichtsklasse dienen zich in startvolgorde op te stellen op aanwijzing van de wedstrijdleiding, of een daarvoor aangestelde functionaris.
 • Per klasse kan slechts eenmaal met dezelfde machine worden gereden.
 • Overmatig sturen tijdens de trek is NIET TOEGESTAAN!
 • Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van de AJK medewerkers en vrijwilligers zonder discussie op te volgen.
 • Voor de veiligheid en opvolgen van aanwijzingen op en naast de baan, dient ten minste het achterraam van de cabine geopend te zijn.
 • Op de weegbrug doe je ook de deur open!

De Deelnemende Trekker dient minimaal WA verzekerd te zijn! (geef door bij je verzekering, dat je meedoet aan een trekkertrek wedstrijd)